شعار نویسی 
طی ۴۳ سال گذشته مجاهدین هرگز نگذاشتند که شعله این مقاومت درسخت ترین شرایط خاموش بشود و برای آنها قیمت زیادی داده اند .