رضا پهلوی خودش را دنباله رو پدر و پدر بزرگش معرفی میکند . پدر بزرگ و پدرش الگوهای او درمسیر زندگی بوده هست و خواهد بود. عکس آنها را پشت سرش میگذارد . پس ادعاهای سلطنت طلبان که میخواهند سلطنتی که مدعیش رضا پهلوی است را با سلطنت های اسپانیا و هلند مقایسه کنند کاملا دروغ است و میخواهند سر مردم کلاه گشاد بگذارند.
سلطنت درایران هرگز با دموکراسی هیچ رابطه ای نداشته است . سلطنت درایران مساویست با دیکتاتوری