برناد کوشنر:‌وزیر خارجه سابق فرانسه 
آنهایی که حرفهای رزیم آخوندی را تکرار میکنند و مثل خامنه ای جنایتکار مجاهدین را تروریست معرفی میکنند به صحبت های آقای کوشنر گوش کنند که چطور به خاطر تروریست نامیدن مجاهدین از کشورش و خودش انتقاد میکند.
شما درکشور من درگذشته قربانی بد ترین مانور ها بودید . خود من هم احساس جرم میکنم که کسانی که علیه جنبش شما صحبت میکردند و شما را به تروریسم متهم میکردند گوش دادم  که این ها دروغهایی بیش نبود