مشکل اسلام است و یا حکومت اسلامی
خامنه ای ازخدا میخواهد که به جای شعار «مرگ براصل ولایت فقیه» شعار علیه اسلام داده شود . زیرا مردم را از تضاد اصلی جامعه که نظام ولایت فقیه است باز میدارد و خامنه ای را در می برد یا حد اقل این که تضاد اصلی را تبدیل به تضاد  درجه دو میکند . اصالت دادن به جنگ با« حکومت ولایت فقیه» به جای جنگ با« اسلام» که بیش ازیک میلیارد حامی درسراسرجهان دارما را در مسیر درست و تضاد اصلی جامعه هدایت میکند . وانگهی بسیاری از مسلمانها هستند که عملکردهای خمینی تحت عنوان اسلام را قبول ندارند و آن را جنایتکارانه میدانند، وقتی که تضاد اصلی را اسلام میدانیم ، آنها را به سمت خامنه ای هل میدهیم. بنا براین به جای اسلام ستیزی باید ولایت فقیه ستیزی را بعنوان تضاد اصلی درنظر داشته باشیم .
مبارزه با هر عقیده ارتجاعی یک مبارزه افشاگرانه و طولانی است درحالی که  مبارزه با یک حکومت دیکتاتوری قهرآمیز و رادیکال خواهد بود .