ما دنبال نور میگردیم . همه ما به رهبرانی نیاز داریم که ما را رهبری کنند و به ما الهام ببخشند و ما را بر انگیزانند و ما را ازافکار و احساسات افسرده باز دارد