سازمان مجاهدین خلق ایران 
چگونه به واقعیت سازمان میتوانیم برسیم . 
دکتر مصدق جنبش ازادیخواهی را به پیش برد و نفت را ملی کرد ولی بوسیله آمریکا و انگلیس و آخوندها دولت مصدق را سرنگون کردند . آن موقع یک ارتش نبود از حکومت ملی دکتر مصدق دفاع کند مجاهدین این مسایل را جمع بندی کردند و نتیجه گیری کردند که ..