خمینی خطاب به مردم عراق درسال ۵۹ گفت : بکشید عراقیها را 
مسبب جنگ خمینی بود ببنید او خطاب به مردم عراق چه میگوید : «راهپیمایی کنید ، منفجر کنید جاهایی که مال دولت است ، اونطوری که درایران عمل میکردند و حالا عمل میکنند . شما رها کنید این ها را اگر میتوانید بکشید این ها را ،سلاحها را درمقابلشان قرار بدهید و بکشید این ها را و اگر دستتان هم به این ها نمیرسد به این ها، رها کنید و اعراض کنید از ایشان و بیایید درایران جای شما درایران باز است و کشور ایران خانه خود شماست .بیایید دراین جا، ما از شما پذیرایی میکنیم و هم خدمت به شما میکنیم . شما هم قیام کنید الان این آدم مشغول است به ایران شما از پشت به او خنجر بزنید.
قیام کنید ، اعتصاب کنید راهپیمایی کنید مگر میتواند قتل عام بکنن وقتی همه شهرهای عراق راهپیمایی کردند بر ضد او ....اقتصادش را فلج کنید مالیات ندهید و ...»