قیام دی ماه و گره زدن خامنه ای به مجاهدین
قیام دی ماه قیام ۹۸  و مانند همه قیامهای قبلی و قیام امروز خلق الساعه نبوده و نیست . چرا خامنه ای از مجاهدین می ترسد ؟ علت اصلی این است کهمجاهدین تشکیلات رهبری کننده دارند که این برای خامنه ای ترساننده است . 
سه عامل نقش تعیین کننده دراین قیام دارد . نا رضایتی های اجتماعی که مبنا است . دومین عامل تغییر اوضاع بین المللی که  به زیان رژیم درحال عوض شدن است و سوم هم حضور فعال سازمان مجاهدین خلق دراین قیام است و کانونهای شورشی . هیچ رژیمی خود بخود سرنگون نمیشود هیچکس آزادی را درصندوق طلایی به ما هدیه نمیکند