تلاش های سلطنت طلبان برای بازگردان سلطنت آب درهاون کوبیدن است . نظام پادشاهی  با خروش مردم برای همیشه دریک انقلاب مردمی به زباله دان تاریخ افکنده شده است .