بعد از تظاهرات ۵۰۰ هزار نفره مجاهدین در ۳۰ خراد سال ۶۰  تعداد زیادی ازاعضا و هواداران مجاهدین دستگیر شدند . در ۳ تیرماه ۱۳۶۰روزنامه اطلاعات عکس ۱۲ دختر جوان را وقیحانه چاپ کرده بود که بدون احراز هویت تیرباران شده بودند . آنها حتی اسمشان را هم به شکنجه گران نگفته بودند . دادستانی جنایتکار از اولیای اعدام شدگان درخواست کرده بودند که برای تحویل جنازه مراجعه کنند.