سابقه تاریخی مجاهدین بر میگردد به مجاهدین صدر مشروطیت .حالا تکامل پیدا کرده اند و کتاب و میزان پیدا کرده اند 
ستارخان با ۱۰ تا ۱۵ نفر درجلو عین الدوله ایستاد و تبریز را آزاد کرد . نیروی ستارخان داشت تبدیل میشد به یک ارتش آزادیبخش... ولی بعد خاتمی چی های آن روزگار درتهران سردارو سالار را آوردند به تهران و درپارک اتابک آنها را خلع سلاح کردند