آیا زمان شاه ایران بهشت بوده است .
از سیاه کاریهای سلطنت طلبان این است که میخواهند چنین وانمود کنند که زمان شاه ایران بهشت بوده است ، پس برگردیم به گذشته . درحالی که مردم ایران نه وضع موجود را قبول دارند و نه حاضرند به گذشته برگردند . تنها راه ما به سوی آینده ای بهتر است . یک جامعه دموکراتیک و آزاد و آباد . افرادی که پی به آزادی بردند دیگر هرگر به هر نوع دیکتاتوری باز نمیگردند . دیکتاتوری بد و بدتر ندارم . هر نوع دیکتاتوری همیشه بد ترین است .