برلین مرگ بر ستمگر 
درتظاهرات برلین ، شعارهای رادیکال مانند مرگ برخامنه ای و مگر بر ستمگر چه شاه باشد و چه رهبر درابعاد وسیع داده شد . هر نوع دیکتاتوری دراین تظاهرات ضررکننده اصلی بود.