برخی با فریب میخواهند بگویند که سلطنت میتواند دموکراتیک باشد و برای اثبات مدعایشان سلطنت در انگلیس و سوئد را مثال میزنند اما هرگردی گردو نیست. در انگلیس سلطنت یک مقام تشریفاتی است و از حکومت جداست و درسیاست دخالت نمیکند ولی درایران به شاه میگفتند خدایگان شاهنشاه آریا مهر!!؟ مقامات و مردم مجبور بودند که دست و پای شاه را مانند خمینی ببوشند . حتی همین الان هم سلطنت طلب ها دست رضا پهلوی را می بوسند
 به سلطنت طلبها باید گفت اگر واقعا خواهان این هستید که ایران انگلیس بشود، پس لطفا اول اعدام وشکنجه و کشتار و سانسور و غارت مردم درزمان رضاشاه و محمد رضا را محکوم کنید،میلیاردها پول به یغما رفته مردم ایران ایران را برگردانید. درغیر اینصورت کسی را نمیتوانید بفریبید.