موزه مقاومت ...
دراشرف سوم یک نمایشگاه بسیار با ارزش که قسمت کوچکی از مبارزه ۴۳ ساله  خونباری را که مجاهدین با رژیم آخوندی داشته اند را به نمایش میگذارد درست شده است . این نمایشگاه یک سرمایه و گنجیه ملی است که نشاندهنده یک مبارزه عمیق و گسترده میباشد . هرکسی که این موزه را مشاهده کرد منقلب شد و به عزم زنان و مردان قهرمان دورود فرستاد