دعواهای ما برای خدا نیست
خمینی خطاب به آخوندهای دیگر ، او خودش و اعوان وانصارش را به خوبی میشناسد که دعوای آنها بخاطر اسلام و مردم نیست بلکه برای قدرت و ثروت و چپاول است همه خواهان سهم بیشتر هستند : «دعواهای ما دعواهایی نیست که برای خدا باشد  اینو ازگوشتون همه بیرون کنید  همه تون  همه ما از گوشمون بیرون کنید که دعواهای ما برای خداست  ما برای مصابح اسلام دعوا میکنیم خیر . مساله این  حرف ها نیست منو نمی شه بازی داد .
دعوای خودمن و شما و همه کسانی که دعوا میکنند همه برای خودشونه همه میگن پیش بده برای من »