باکی متحد بشویم؟
اتحاد و ائتلاف کلمه قشنگ و زیبایی است و همه از آن دم میزنند ولی هرکنار هم بودنی، به معنی جمع شدن و اتحاد  نیست .هراتحاد سیاسی باید خط قرمزهای خودش را داشته باشد. هر اتحادی باید حول یک اهداف مشخصی شکل بگیرد، درغیر اینصورت هرگز این اتحاد شکل نه تنها شکل نمیگیرد بلکه استمرار هم پیدا نمیکند . حفظ اتحاد به نسبت شکل دادن یک اتحاد هزار بار مشکل تراست»