مصاحبه محمد رضا شاه با خبرنگار زن درمورد زنان . نشان دهنده افکار پوسیده و قرون وسطایی و از نوع آخوندها شاه است . افکارش درمورد زنان آنقدر پوسیده و ارتجاعی است که  حتی حفظ ظاهر را هم نمیتواند بکند.