میترا حسامی: تشکیلات مجاهدین گنجیه ای است متعلق به همه ایرانیان . مبارزه یک علم است . پس این علم را میتوان تدوین کرد مثل فیزیک و شیمی و به دیگر مشتاقان هم آموخت.
مجاهدین فهمیدند که برای مبارزه باید از زندگی و جان بگذارند . این همان چیزی است که مجاهدین را با سایر گروهها متمایز میکند . به همین دلیل ارتجاع و استعمار میگویند چرا مجاهدین دنبال زندگیشان نمی روند چرا ایدئولوژی و تشکیلات دارند.
برغم این که ما برای امرار معاش شغل داریم ولی حرفه اصلی ما هواداری از سازمان مجاهدین است.