آنهایی که مدعی هستند مجاهدین پایگاهی درایران ندارند . به ویدئوهایی از این دست چه جواب میدهند؟ یا آگاهی ندارند یا فکرنمیکنند وحرفها را تکرار میکنند و یا مامورند و معذورند.