عباس عبدی از معاونین وزارت اطلاعات
به نحوی این اعتراضات انجام شده که دیگر وضعیت را به حالت قبل باز نمیگرداند.  این اعتراضات درسطح براندازی است . این اعتراضات کاملا پیش بینی شده و به نظر من ، اگر بعداز ۹۸ هم رخ نداد به دلیل کرونا بود که سه سال متوقف شد بنا براین این اعتراضات دربطن جامعه ریشه دارد .بالای ۷۰ تا۸۰ درصد مردم همراهی و همدلی میکنند با این اعتراض