مهدی رضایی در دادگاه شاه 
مهدی رضایی ۱۹ ساله در ۱۶ اردیبهشت ۱۳۵۱ دستگیر دستگیر. در دادگاه نظامی شاه قهرمانانه به دفاع از عملکرد خودش و مجاهدین پرداخت و گفت : من از نظر شرایط و رفاه و زندگی چیزی کم نداشتم ولی برای آزادی به مجاهدین پیوست روزانه یک قرص نان میخورد و ازسرما تمام بدنش از دراثرسرما درد میکرد درحالی که ۲۵۰۰۰ تومان پول نزدم بود. زیر او به آزادی مردم اعتقاد داشت و قیمت ان را هم با خون خودش پرداخت .