آیا شاه و آخوند درمقابل همدیگر هستند؟
این که شاه وشیخ در مقابل هم قرار دارند یک توهم است . آنها همیشه درکنار هم و حامی همدیگر بوده اند . آخوندها همیشه نگهدارنده تاج و تخت سلاطین  بوده اند .  آخوند مجلسی با شاه سلطان حسین ، شیخ فضل الله نوری با محمد علیشاه ، آخوند کاشانی با محمد رضا شاه همراه بودند .
یک قلم ۳۰۰۰ نفر به استقبال شاه دریکی ازمراسم شاه رفته بودند .