کانون شورشی
یک کانون شورشی دریک مصاحبه با تلویزیون الغد داشته است و از فعالیت های خودش میگوید .
کانون‌های شورشی نام استراتژی کنونی سازمان مجاهدین خلق برای سرنگونی رژیم ایران است. راهبردپرداز و استراتژیست کانون شورشی با شکل کنونی آن مسعود رجوی است. کانون شورشی یکی از راهبردهای مبارزه با دیکتاتوری است. ا
استراتژی کانون شورشی در عین حال با مبارزه چریک شهری متفاوت است. چریک شهری در دانش استراتژی مبارزه انقلابی زمانی بکار گرفته می‌شود که نیروی انقلابی قصد دارد با استفاده از آن به تور اختناق ضربه زده و یک حاکمیت قدرتمند را تضعیف نماید.
کانون‌های شورشی بنا به گفته مسعود رجوی از سه مرحله ی تثبیت، گسترش و ترکیب عبور می‌کنند.