چرا سلطنت درایران دموکراتیک نمی تواند باشد.
به گزارش عفو بين المللي و صليب سرخ بين المللي و بسياري ديگر از مراجع حقوق بشري ايران زمان شاه يكي از بدترين ركوردهاي اعدام و شكنجه را داشت. هنوز بستگان زندانيان سياسي كه توسط شاه اعدام شدند، در قيد حيات هستند، هنوز بسياري افراد هستند كه آثار شكنجه هاي وحشيانه شاهنشاهي بر بدنشان وجود دارد.