حمله چماقداران به تظاهرات :‌تعدادی ازلمپن های سلطنت طلبان مانند شعبان بی مخ های سال ۳۲ و چماقداران خمینی به تظاهراتی که در رابطه با قیام در میدان تلفلگار توسط عده ای از مخالفین رژیم آخوندی برگزار شده بود حمله کردند ولی با حمایت مردم آنها عقب نشینی کردند . لمپن ها و چاقو کش ها از ابرازهای حکومت های دیکتاتوری شیخ وشاه هستند.