مایک پنس و همسرش در دیدار از اشرف۳ از قسمتهای مختلف موزه مقاومت، از جمله غرفه قیامهای مردمی، کانونهای شورشی، قتل‌عام زندانیان سیاسی، شکنجه‌های قرون‌وسطایی و هم‌چنین از سلولهای سمبلیک زندان اوین و قزل‌حصار و نیز راهروی مرگ و سالن اعدام در زندان گوهردشت که در موزه مقاومت بازسازی شده است بازدید کردند. آقای مارک شورت آنها را همراهی می‌کرد.