شاه بروشنی در چشمهای خبرنگار نگاه میکند و دورغ میگوید . مثل خمینی که شکنجه را تکذیب میکرد و میگفت که خودشان خودشان را شکنجه میکنند