مبارزه مسالمت آمیز یا قهر آمیز؟
استراتژی مبارزه مردم  برای آزادی را حکومت تعیین میکند . وقتی که آزادی نیست انسانها حقشان است که برای بدست آوردن آزادی همه جانبه مبارزه کنند .
دریک حکومت دموکراتیک شیوه مبارزه مسالمت امیز است . یعنی از طریق انتخابات آزاد میتوان به خواست ها بطور نسبی رسید .
ولی درنظامهای دیکتاتوری ، خواسته های مردم سرکوب میشود درخواست های انها با گلوله پاسخ داده میشود .این جاست که مبارزه قهر امیز را حاکمیت به مردم تحمیل میشود آنها میجنگند تا به صلح برسند این قانون سرسخت مبارزه است . زیرا دو راه بیشتر وجود ندارد یا تسلیم و یا مبارزه .خوشا آنها که مبارزه را بهر قیمت انتخاب میکنند.