رضا شاه روحت شاد یک پروژه امنیتی
وقتی که راه حل انقلابی بر راه حل های غیر انقلابی پیشی میگیرد . دیکتاتورها سعی میکند که به  هر مسیر و راه غیر ماده و غیر واقعی درب باغ سبز نشان بدهد  تا عده ای را گول بزند . هاشم خواستار معلم زندانی گفت : وزارت اطلاعات به من گفت : میخواهی تلفن رضا پهلوی را بگیریم و با او صحبت کنی ؟ شیخ و شاه دو روی یک سکه هستند .