عوامل رژیم که در انگلستان برای رژیم لابیگری میکنند چه کسانی هستند؟
https://www.facebook.com/100068449363824/videos/314665337991288/