جلوه های مختلفی از شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر
مرگ بر شیخ و شاه  ساواک باشه یا سپاه