رضا پهلوی و استراتژی خشونت پرهیز
پسر آخرين شاه يا ديگر بازماندگان او هيچگاه از جنايات محمدرضا شاه و رضاشاه پهلوي فاصله نگرفتند، اعدام و كشتار و شكنجه و دزديهاي نجومي آنها را محكوم نكردند، دست كم 20 ميليارد دلاري را شاه از ايران خارج كرده بود تعيين تكليف نكردند و هزاران هزار جنايت و سرقت ديگر! و هيچگاه از صدها هزار قربانيان پدر و پدربزرگش معذرت خواهي نكرد!