من سیاسی نیستم
چرا برخی با دیدن این همه کشتار و اعدام و فقر براحتی از کنار این مسایل با گفتن این که من سیاسی نیستم عبور میکنند ؟ کسی که میگوید من سیاسی نیستم . ابتدا انسانیت خودش را نادیده میگیرد . هیچ انسانی نمیتواند درمقابل بی عدالتی و اعدام وشکنجه سکوت کند . انسانیت فقط شکل وشمایل نیست . بلکه هرانسانی دارای یک سری خصوصیات و ارزشهاست که ما را حیوانات متمایز میکند. انسان موجودی اجتماعی است و نسبت به معضلات جمع انسانها واکنش دارد و مسول است. انسان نمیتواند نسبت به سرنوشت خودش و همنوعانش بی تفاوت باشد