کانون خواهران شورشی :‌ متهورانه شجاع وبی باک درخیابانها شعار میدهند . براستی آنها دل شیر دارند. سرنگونی به چنین نیروهایی نیاز دارد .سرنگونی با کانون شورشی محقق میشود .