ولایت فقیه، نظام دانش ستیز بنیان
خمینی: خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای بالاتر است، هر چه فساد توی این مملکت پیدا شد از این اشخاصی بود که در دانشگاه تحصیل کرده بودند تخصص هم شاید داشتند.
هر چه متخصص‌تر بدتر ما را خواهی نخواهی دانشگاه می‌کشد به دامن آمریکا یا شوروی. نمی‌شود غیر از این برای اینکه اساس از دانشگاه شروع می‌شود.
دانشگاه بدترین مرکزی است برای اینکه ما را به تباهی بکشد. تمام این مصیبت‌ها که برای بشر پیش آمده است ریشه‌اش از دانشگاه بوده.