سخنگوی دولت رئیسی
سخنگوی رئیسی بدروغ  اعلام میکند که شعار ما «زن زندگی و آزادی» است وهدف ما این است که به این شعارهای زیبا برسیم . واقعا مضحک است.
ولی وقتی که دانشجویان شعار میدهند این آخرین پیامه هدف کل نظامه . سخنگوی رئیسی لال میشود. شعارها ما باید بگونه ای باشد که دشمن جرات تکرارش را نداشته باشد.