وقتی که انقلاب ۵۷ اوج گرفت . شاه برای ساکت کردن مردم با صدای بلند غلط کردم گویی کرد و گفت که صدای انقلاب شما را شنیدم . ولی این بازیها دیگر جواب نداشت وکسی هم برای او تره خورد نمیکرد .