خمینی 26مرداد 1358 : اگر از اول چوبه های داربر پا کرد ه بودیم
خمینی :‌ «اگر ما از اول که رژیم شاه را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم بطور انقلابی عمل کرده بودیم ، قلم تمام مطبوعات راشکسته بودیم و تمام مجلات ومطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم وحزب های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای فاسد را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه های دار را درمیدانهای بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم این زحمت ها پیش نمی آمد .»
به این دلیل بود که مجاهدین از روز اول به حکومت خمینی نه گفتند و  ارتجاع آخوندی را تهدید اصلی جنبش اعلام کردند و به همین خاطر برخلاف بسیاری از گروههای دیگر بسمت تشکیل میلیشیا حرکت کردند و نه تشکیل حزب