ویژگهای قیام از زبان سردمداران نظام
اولین ویژگی قیام این است که محله محور است 
دوم : این که جزیره ای است 
سوم : لکه جوهری است 
رژیم اعلام کرده بود که فقط  درتهران یک روز در۱۰۵ نقطه اعتراض و جنگ و گریز بوده است .
یک لیدر می آید وسط، اینها را جمع میکند وراه می افتند و مهمتر این که فراگیر است و دراغلب شهرها هست و مهم این است که این ها ادامه میدهند.
این قیام ،دو شگفتی ساز دارد این قیام :‌اولین دانش آموزان و نوجوانان و دوم زنان