یک بار انقلاب کردیم به جایی نرسیدیم
برخی میگویند :‌تا بوده همین بوده است .انقلاب فایده ای ندارد ما تجربه کردیم .ازاین افراد ما سوال میکنیم : شما چند بارشاهد انقلاب بوده اید . این درست است که رژیم خمینی صد بار از رژیم شاه جنایت کار تر است ما نمیتوانیم قوانین تکامل اجتماعی را زیر علامت سوال ببریم . ازابتدای تاریخ هزاران انقلاب به وقوع پیوسته است که توانسته اند آزادی و رفاه و استقلال خودشان را بدست بیاورند. مردم ایران درهمین سالها هم آبدیده شدند . ارتجاع دینی را تجربه کردند و برای همیشه از این ارتجاع رهایی پیدا میکنند.