مرگ برستمگر چه شاه باشد چه رهبر
این شعار خواست مردم ایران را که سرنگونی است بیان میکند . این شعار درسرتاسرمیهن داده میشود ، تمامی دانشگاه ها را فرا گرفته است . این شعار تضمین پیروزی ماست.