مرگ برستمگر و اشکال آن 
ازابتدای قیام های ۹۶ این شعار به اشکال گوناگون مطرح شده است . 
مرگ برستمگر چه شاه باشه چه رهبر
نه تاج  و نه عمامه آخوند کارش تمامه 
مرگ بر شیخ وشاه  ساواک باشه یا سپاه 
نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری
نه سلطنت نه رهبری دموکراسی برابری