کریم پور شیزازی : او مدیر روزنامه شورش بود که بعد از کودتای سیاه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲دستگیر و پس از مدتها شکنجه به دستور شاه در زندان دژبان مرکز ارتش درآتش سوزانده شد . او دریکی از مقالاتش در روزنامه شورش نوشته بود.
من نمی‌دانم، مادر و خواهران و برادران شاه، دیگر از جان این مردم مفلوک گرسنه بی‌چیز چه می‌خواهند. سی سال تمام، خون مردم را مانند زالو مکیدند… املاک و اموال مردم را عنفاً و جبراً تصاحب کردند. ناموس دختران و زنان را به زور لکه دار و آلوده ساختند… رضاخان جنایتکار گور به گور افتاده لعنتی، تمام استعداد و نبوغ ایران را مانند افعی آفریقایی بلعید و ایران مستعد و برومند و پرافتخار را به قبرستان سیاه و تاریک و مخوف تبدیل کرد