شاه بود که راه خمینی را باز کرد . شاه با کشتن انقلابیون و نیروهای ترقیخواه  و تقویت آخوندها ، راه را برای ولیعهدی خمینی باز کرد .