دانشگاه الزهرا و استقبال از رئیسی
جلاد قتل عام ، برای عادی کردن وضعیت دانشگاه ها به دانشگاه الزاهر آمده بود ولی دانشجویان او را رسوا کردند و از رئیسی جلاد ۶۷ با شعار تو پ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه استقبال میکنند .نمایش های مسخره رئیسی جلاد ۶۷ کسی را نمی فریبد.