قیام و چشم انداز سرنگونی
تاثیرات قیام در داخل رژیم وحشتناک است . خیلی ها از درون رژیم دیگرحاضر به حمایت از آن نیستند زیرا چشم انداز سرنگونی را می بینید .
خیلی ها از درون رژیم باور کرده اند که رژیم سرنگون میشود . نیروهای خامنه ای خسته و فرسوده شده اند.