خمینی یک آخوند مرتجع و ضد دانشگاه 
بیخودی نیست که گفته میشود خمینی و اعوان و انصارش ارتجاعی هستند . نگاه او را به دانشگاه ها نگاه کنید : «خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای  بالاتر است ، هرچه فساد توی این مملکت پیدا شد ازاین اشخاصی بود که دردانشگاه تحصیل کرده بودند و تخصص هم شاید داشتند. هرچه متخصص تر بد تر، ما را خواهی نخواهی دانشگاه میکشد به دامن امریکا و یا شوروی
دانشگاه بد ترین مرکزی است برای این که ما را به تباهی بکشد . تمام این مصیبت ها که برای بشر پیش آمده است ریشه اش از دانشگاه بوده است