خمینی که بود؟
خمینی درمیان استقبال ۷ میلیون نفر به ایران پا گذاشت، ولی او از همان ابتدا به اعتماد مردم خیانت کرد . درسال ۶۰ با  مبارزه انقلابی مردم ایران و شروع اعدامهای روزانه  جوانان مجاهد و مبارزه او بسرعت از ماه به چاه سقوط کرد، و درسال ۶۱ خمینی به منفور ترین چهره تاریخ ایران و جهان تبدیل شد .