آیا انقلاب باعث جنگ داخلی  و تجزیه میشود؟
این ترفند دیکتاتورها برای ایجاد ترس درمیان مردم در رابطه  مبارزه و انقلاب  است. میگویند که  اگر انقلاب کنید امنیت از بین میرود و جنگ داخلی شده و ایران تجریه میشود.
امنیتی که آخوندها ازآن دم میزنند منظور امنیت برای غارتگران اموال مردم و جنایات پاسداران و بسیجی ها است و نه مردم .  آخوندها هر روز درخیابانها اعدام میکنند، شلاق میزنند ، انواع واقسام گشت ها را برای سرکوب مردم راه انداری میکنند بخاطر بد حجابی زنان و دختران را کتک زده و دستگیر میکنند بعد  اسم این را میگذارند امنیت!!؟ این امنیت روباه در لانه مرغ است . مردم ایران مبارزه میکنند که امنیت و صلح برای عموم مردم ایران فراهم بشود و جامعه برای دزدان و غارتگران وسرکوبگران نا امن بشود